Alxışq’anbaki nanaxun bakala Xristosa! 🙌 Xeyirq’anbaki vəynak’, xeyirq’anbaki bito beşi işat’oğoynak’ q’a q’oomxoynak’! Beşi İsus Xrist’osi nanaxun baki ği, Ǐvelt’ay me dünyəne eysuni axsibay xucust’ane. Barta me ǐvel axsibayxo xeyir-bərəkəten beşi urufxo t’etər sa zorq’an tadi ki, Buxacuğo q’ulluğbi  çark’eseynak’ beşi kiyelxun ayeğalt’oğo bes baken! Diristq’anbaki Buxacux, yaxun İzi ç̌oya nu taradalone Şo! Barta afırıpi xoyinšpen, yaxun İzi kula maq’an zapi Buxacuğon. Ammen! 🙏

— Luk’an śampi Mǔq Xavar 1:46-55 “Mariyay alxışp’ala mə̌ğ”
Mariyan pine:
«Bez ük’en Q’ončuğoy s’iyane alabsa,
Bez elmuxal za Çark’est’ala Buxačuğo görə mǔqebaksa,
Şot’aynak’ ki, Şot’in İzi me gorox k’ulane ak’i.
İsəəl bütüm nəsilxon za bəxt’əvər hesabbale
Şot’aynak’ ki, Bitova Başarbalen zaynak’ kala sa əşe biq’i,
Şot’ay s’i ǐvele!
Şot’ay yaq’en tağalt’oğoynak’al
İz ük’ bok’ospsun nəsiləxun-nəsiləne c’ovakon.
Şot’in İz zorba kiin gele kala əşurxone biq’i,
İçoğo ala efalt’oğo oq’ane saki.
Kalaluğbalxo taxt’axune śivk’i,
Goroxt’oğo isə alanebi.
Busat’oğo neymətxon boşevk’i,
Varlut’oğo isə kul ams’ine yaq’abadi.
Q’ončuğon Avrahama q’a şot’ay nəsilə
Həmişə İz ük’ bok’ospsuna ak’est’i,
Beş bavoğoyal tadi əyitə eyex badi
İz nökər İsraila köməyebi».

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *