Q’ončuğon İçu k’alpi xoyinšp’alt’oğo, İzi şot’oğo ibaksunaxun nu şupələyinşakalt’oğoy t’ǒğǒle bakon.
(Ǐvel mə̌ğ 145:18)

 

Me dünyənə q’a dünyəne bakala hər şeya yaratmişi Buxačux, göyurxoy q’a oç̌ali Q’ončux bakalo insanen Şot’aynak’ biq’i laxi xrame boş tene yəşəyinşbsa. İnsanen İçeynak’ k’ənesa bsuna eht’iyəc tene bu Şot’ay. Axıri k’ə bese bakon Şot’aynak’ insanen? Me insana yəşəyinş tadiyoval, iz boş bakala nəfəsə bapiyoval, izi k’ə bunesa bitova tadiyo Şone! Şot’ay yaratmişi sa amdaraxune törəyinşaki me dünyəne bakala bito millətxo. Hər sunt’aynak’al ömür bot’i, izi yəşəyinşala ganul śirik’ śamepi Şot’in İz girke boş.  Mot’oğo bitova bine ki, amdarxon İçu qə̌věśeq’at’un, İzi lap içoğoy t’ǒğǒl baksuna ak’es baki içoğoy kula boxodi İz ətəyexun biq’eq’at’un.
(Ǐvel ap’ost’olxoy əşurxo 17:24-27)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *