Hər usen C’ovaksuni axsibayast’a İsusi bava-nana Yerusalimat’un taysay. İsusi p’as’s’e yəş bakat’an şorox p’urum ədətə görə t’iyat’un taśi. Axsibay çark’it’uxun oşa şorox qaybaki k’oya tayseynak’ yaq’at’unbaft’i. Ama İsus Yerusalima manedi. Şot’ay bava-nanay isə mot’oxun xavar buteney. İsusi içoğoxun yaq’ tağalt’oğoy arane baksunat’un fikirbsay. Ama sa ği dirist’ yaq’ taśit’uxun oşa Şot’o dost’urxoy q’a q’oomxoy arane qə̌věsat’un burqi. Şot’o bə̌ğə̌tet’unbi, şot’aynak’al qə̌věsun-qə̌věsun Yerusalimat’un qaybaki.

Xib ğinaxun oşa Şot’o xramaxunt’un bə̌ğə̌bi. İsus məəlimxoy t’ǒğǒl arśi şot’oğo ǔmǔxelaxsay, şot’oğoxun k’ənesa exlətp’i xavare haq’say. Şot’o ǔmǔxlaxalt’oğoy bito Əyləst’a bakala haq’ıla q’a Şot’ay tadala coğabxo matt’un manst’ay. İosifen q’a Mariyan Şot’o ak’i məət’t’əlt’un mandi. İsusi Nanan pine: «Ay bez Ğar, mo hik’ə beş bel ençeri? Axıri vi bavan q’a zu nigərən mandi vayan qə̌věsay». İsusen şot’oğo coğabe tadi: «Za het’aynak’nan qə̌věsay? Avatenaniy ki, Zu Bez Bavay k’oya bakalazu?» Ama şot’oğon İsusi k’ə upsun çuresuna q’amiş tet’un baki. Oşa İsus İz nana-bavaxun sagala Nazaret’ane qaybaki. Şo şot’oğoy əyitəxun tene c’eysay. İz Nanan isə bütüm me əşurxo iz ük’e boş enefsay. İsus kalanebaksay, kalabaksunenal iz müdrikluğ avuze baksay. Buxačuğoy q’a amdarxoy Şot’o çuresunal ğibaği avuzebaksay.

(Luk’an śampi Mǔq Xavar 2:41-52)

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *