Barta şaat’ əş biq’suna q’a amdarxo beşi bakalt’uxun cöybi tast’una eyexun ma c’evk’en, axıri metər q’urbanxo Buxačuğoy piyes şaat’e ak’esa.
(Əbraniğoynak’ namak’ 13:16)

Şinesa şaat’ yəşəyinşbsun iz eht’iyəci boş bakala viçə ak’i şot’o gorox tene eysasa, Buxačuğoy çuresun şot’ost’a hetəre bakes bakon? Ekinan həgigi çuresuna saycə ǰomoxun c’eğala əyitmoğon təə, ama biq’ala əşurxon ak’est’en.
(İoani samci namak’ 3:17-18)

Hetər ki, nəfəs nu haq’it’uxun oşa bədən hik’k’al tene, věluğal haketər: şot’o vi biq’ala əşurxon ten ak’est’asa, şo hik’k’al tene.
(İak’ovi namak’ 2:26)

 

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *