İsusen pine: «Mirvari haq’i-toydala sa amdare baksa. Me amdaren taśi bazare, dənizi börine, hər gala mirvarine qə̌vesa. Mirvari bə̌gə̌bes bakala t’etər ga tene baksa ki, mə amdaren taśi t’iya nu qə̌veğane.

Sa ği şot’in gözəl sa mirvarine bə̌gə̌bsa. Me mirvari çətin bə̌ğə̌yeğala, toyexlu sa mirvarine baksa. Me amdaren şaat’e avabaksa ki, kə bsune lazım. Şot’in izi k’ə bunesa bitova toyest’a, taśiyal t’e mirvarina haneq’sa».

İsusen pine: «Yaynak’ Buxačuğoy laxi yaq’en taysunal hametər bakalane. Şot’o görə ki, dünyəne bakala hər şeyane lafst’a mo».

Göye padçağluğ gözəl mirvari qə̌věğala sa haq’i-toydalal oşq’are. Sa ği şot’in t’e gele toyexlu mirvarina bə̌ğə̌nebsa taśiyal izi k’ə bunesa toydi şot’o haneq’sa.
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 13:45-46)

6 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *