Oşa t’etəre baki ki, İzi sas’s’e şagirden sagala arśi šum ukat’an İsus şot’oğoynak’e ak’eśi. Şot’oğoy inadkərluğa görə, İçu běyinbakit’uxun oşa ak’it’oğo nu věbaksuna görə şot’oğo töhmətebi.

Şot’in İz şagirdxo pine: «Dirist’ dünyənə tarapanan, amdarxo bitova Mǔq Xavara karoozbanan! Věbaki k’unuk’bakala amdar çark’eğale, içust’a věluğ nu bakalt’u isə pis q’ərar tadeğale. Vě bakalt’oğo çalxest’alo isə şot’oğoy ak’est’ala möcüzəlü nišanxo bakale: şot’oğon Bez Śiyen murdar urufxo c’evk’alt’un, təzə muzurxon əyitk’alt’un, dizik’xo içoğoy kiin biq’i besp’ala zəhərəl ǔğə̌yt’un, şot’oğo təsir tene bal. Şot’oğon içoğoy kulmoğo azariğoy loxol laxalt’un, şoroxal q’olaybakalt’un».

Me əyitmoğo pit’uxun oşa Q’ončux İsus göynul ěqeśi Buxačuğoy yön tərəf areśi. Şagirdxon isə taśi hər gala Mǔq Xavara karoozt’unbsay. Q’ončuğonal şot’oğo köməyebsay, şot’oğoy karooza möcüzəlü nišanxon təst’iğebsay.

(Mark’en śampi Mǔq Xavar 16:14-20)

3 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10