Şamat’ ği c’ovakit’uxun oşa magdallu Mariyan, İak’ovi nana Mariyan saal Salomit’en şaat’ adeğala oyurxoxun düzbaki c’əyint’un haq’i ki, taśi İsusi meyidə lə̌ə̌mdat’un. Şamat’ ği c’ovaki, savaxt’an üşenen běğ çərtk’at’an şorox mağarin t’ǒğǒlt’un hari. Şot’oğon içoğoy arane «mağarin ǰomost’a bakala ǰěna yaynak’ şin t’ık’ırdale?» pi exlətt’unbsay. Ama t’iya ı̌šalayinşakat’an at’unk’i ki, ǰě t’ǒǒx t’ık’ıreśene. T’e ǰě gele kala ǰěney.

Şorox mağarina bağat’an at’unk’i ki, yön tərəf mas’i xələt lapi sa cəyile arśe. Çupuxxo q’ı̌yene haq’i. Şot’in isə pine: «Ma q’ı̌banan! Avazu ki, xaçe loxol p’uri Nazaret’lu İsusanan qə̌věsa. Şo běyinbakene! Memiya butene. Běğanan, mo İçu laxi gane. Həysə isə takinan, Şot’ay şagirdxo saal P’yot’ra metər upanan: «İsusen Galileyina və̌xun běš taśi ef yaq’ane běğsa. Və̌x pi k’inək’ Şot’o t’et’iya ak’alnan»».

Çupux gərəmzinəxun c’eri t’it’unt’eri. Şot’oğo sa dəhşətene haq’layinşey, mat mandet’uniy. İçoğoy q’ǐyexunal şuk’k’ala hik’k’al tet’un pi.
Şamat’ ği c’ovakit’uxun oşa, savaxt’an üşenen běyinbaki İsus süft’ə magdallu Mariyaynak’e ak’eśi. Mo hat’e İsusen içuxun vǔğ murdar uruf c’evk’i Mariyaney. Mariyanal taśi mot’o İsusaxun baki isəəl Şot’aynak’ yas efi ǒnek’alt’oğo xavare tadi. Ama şot’oğon İsusi běyinbaksuna q’a Şot’ay Mariyaynak’ ak’esuna tet’un věbaki.

Mot’oxun oşa İsus p’urum İz şagirdxoxun p’rannat’aynak’, şorox ayize tağat’an yaq’a şot’oğoy běš q’erəz suraten ak’eśi. Şot’oğon qoş qaybaki me barada t’ǐyə̌mit’oğo exlətt’unbi, ama şot’oğoval tet’un věbaki.
Oşa t’etəre baki ki, İzi sas’s’e şagirden sagala arśi šum ukat’an İsus şot’oğoynak’e ak’eśi. Şot’oğoy inadkərluğa görə, İçu běyinbakit’uxun oşa ak’it’oğo nu věbaksuna görə şot’oğo töhmətebi.
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 16:1-14)

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9