Şot’oğon İsusa xaçe loxol t’ə̌q’t’undi. İz paltara isə «şu hik’ə kofedo-kofedo» pi çöp bosi içoğoy arane cöyt’unbi.
Şot’o xaçe loxol t’ə̌q’t’at’an xibimci saadey. Şot’ay best’a İz taxsıra ak’est’ala metər śame buy: İUDEYXOY PADÇAĞ. Şot’oxun sagala amdar fǔq’psuni loxol biq’eśi p’ə̌ tanal xaçe loxol t’ə̌q’t’undi. Sunt’u İz yön tərəf, t’e sunt’u isə İz tərs tərəf. Eğal-tağalxon içoğoy bula ǰı̌k’p’sun Şot’o lağat’un haq’say, «k’ə baki, ay xrama śarpi xib ğiin biq’alo! İsə va çark’est’a, xaçaxun śiki!» next’uniy. Samci běyinšxon q’a k’anun zombalxonal Şot’o lağa haq’i next’uniy: «T’ǐyəmit’oğone çark’est’ay, ama içu çark’est’es tene baksa! Barta isə «İsraili padçağ» bakala me «xrist’os» xaçaxun śireq’an, yanal ak’en věbaken!» İsusaxun sagala xaçe loxol t’ə̌q’t’eśit’oğonal Şot’o təhk’irt’unbsay.
Ǔqǔmci saadaxun vuyumci saadal śirik’ g dirist’ oç̌ali ç̌oyel bayinq’luğe baki. Vuyumci saadast’a İsusen ost’aar səsen harayepi:
«Elohi, Elohi, lema sabaxt’ani?» Mo «ay Bez Buxačux, Bez Buxačux, Za het’aynak’en tək barti?» upsune.

T’et’iya çurpit’oğoy bəzit’oğon mot’o ibaki pit’un: «İnanbaksa, İlyane k’ale!» Sa amdaren t’it’eri bisinə fine oq’oyen şəyinbi şot’o sa q’arğuni bel c’ovakest’i İsusane tadi ki, ǔğə̌ne. Şot’in pine: «İsə běğen běyn İlyan hari kot’o xaçe loxolxun śivak’sa?» i
İsusen ost’aar haraypi elmuxe tadi.

Hat’e dayğa xrame pərdə alaxun oq’al śirik’ p’ə̌ gala zığebaki. İsusi běš çurpi q’oşuni baç̌tani kalat’in Şot’ay axırınci nəfəsə metər tast’una ak’at’an «seriyal, me Amdar Buxačuğoy Ğarey» pine.

T’et’iya ə̌xiləxun běğala çupuxal buney. Şot’oğoy arane magdallu Mariya, İosifi q’a mis’ik’ İak’ovi nana Mariya saal Salomit’e buy. İsus hələ Galileyina bakat’an me çupux İz bač’anexun hari İçu q’ulluğt’unbsay. T’et’iya Şot’oxun Yerusalima hari q’erəzəl gele çupuxe buy.
Ene biyəne baksay. T’e ği C’ovaksuni axsibayeynak’ həzirluğ běğala ğiney, yəni Şamat’ ğine běšin ği. Kala Şurin hörmətlü amdarxoxun soğo bakala, Buxačuğoy padçağluğa yaq’běğala Arimat’eyalu İosif P’ilat’i t’ǒğǒle hari. Şot’in iz ük’ə ç̌axp’i İsusi meyidəne şot’oxun çureśi. P’ilat’en İsusi metər usum bisuna ibaki məət’t’əle mandi, baç̌tani kalat’u iz t’ǒğǒl k’alpi xavare haq’i: «Şo ene p’urene?» Baç̌tani kalat’in «hoo» pit’uxun oşa şot’in İosifa meyidə exst’una icazane tadi.

İosifen taśi kətani parçane haq’i, şot’in meyidə xaçaxun śivk’i me parçina bəc’ürpi, taşeri q’ayani boş kašeśi mağarinane laxi. Şot’in mağarin ǰomo sa ǰěyal t’ık’ıredi. Magdallu Mariyan q’a İosifi nana Mariyanal meyidi maya laxsuna at’unk’i.
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 15:24-47)

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9