ƏSK’ƏRXOY İSUSA LAĞA HAQ’SUN
Əsk’ərxon İsusa başçi P’ilat’i sarayin məəlnexun bona taşeri içoğoy bütüm dəst’inə topt’unbi. Şot’o tünd č’oč’a sa xələt lapest’i, oşa śaśaxun tac ə̌ldi İz belt’un laxi. Şot’oğon İsusa «iudeyxoy padçağ dirist’q’an baki!» pi lağat’un haq’say. Şot’ay bel gěšen dut’unğsay, İz loxol ç̌ut’unney, İz běš çökt’i bult’un k’os’bsay. Boşşamin lağa haq’i axšumpit’uxun oşa, Şot’ay loxolxun tünd č’oč’a xələtə c’eq’i İz paltara lapest’i Şot’o xaçe loxol t’ə̌q’st’eynak’t’un taşeri.

İSUSI XAÇE LOXOL T’Ə̌Q’T’ESUN
Hame vədine ayizexun eğala Simon s’iyen sa K’irenalu hat’e yaq’ene c’ovaksay. Şo Aleksandri q’a Rufusi bavaney. Əsk’ərxon Şot’o biq’i İsusi xaça taşt’unat’un məcburbi. İsusa K’olgot’a uk’ala galat’un eçeri. «K’olgot’a» — «Kəllin ga» upsune. Şot’o q’ač’ bot’ala dərmən gərbi fi tast’unt’un çureśi, ama Şot’in tene ǔği. Şot’oğon İsusa xaçe loxol t’ə̌q’t’undi. İz paltara isə «şu hik’ə kofedo-kofedo» pi çöp bosi içoğoy arane cöyt’unbi.
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 15:16-24)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9