Savaxt’an üşenen samci běyinšxon, ağsaq’q’alxon, k’anun zombalxon saal Kala Şurin bütüm üzviğon maslaatbit’uxun oşa İsusi kula ğač’p’i taşeri P’ilat’at’un c’ovakest’i.

P’ilat’en Şot’oxun xavare haq’i: «İudeyxoy padçağ hunnu?» İsusen coğabe tadi: «Hunen metər nex».

Samci běyinšxon Şot’o gele əşurxost’at’un taxsırkər c’evksa burqi. T’e vədə P’ilat’en Şot’oxun p’urumal xavare haq’i: «Sal coğab ten tadal? Axıri va mema əşləst’a taxsırkərt’un c’evksa!» Ama İsusen p’urumal şot’o coğab tene tadi, P’ilat’al mot’o lap məət’t’əle mandi.

Hər C’ovaksuni axsibayast’a P’ilat’en sa ədət k’inək’ biq’eśit’oğoy boşt’an amdarxoy çureğalt’oğoxun sunt’u tərebsay. Hame vədine biq’eśit’oğoy arane ölkinə gərgürciluğ sakit’oğoxun sagala amdar besp’i, iz s’i Barabba bakala sa amdare buy. Camaatenal P’ilat’i t’ǒğǒl hari şot’oxun isəəl iz hər usen balt’u bsunane xaişbi. P’ilat’en şot’oğo pine: «Çurnansa, və̌ynak’ iudeyxoy padçağa tərbaz?» Şot’in avaney ki, samci běyinšxon İsusa paxılluğaxunt’un kiyel tast’un çuresa. Ama samci běyinšxon amdarxo galt’undi ki, İsusa təə, Barabbin tərbsunaq’at’un çureśi.

P’ilat’en p’urumal şot’oğoxun xavare haq’i: «P’oy k’ənan çuresa? Və̌n iudeyxoy padçağ uk’ala me amdara k’ə baz?» Şot’oğonal harayt’unpi: «Kot’o xaçe loxol t’ə̌q’t’a!» P’ilat’en xavare haq’i: «Axıri kot’in k’ə pisluğa be?» Şot’oğon isə «kot’o xaçe loxol t’ə̌q’t’a!» uk’a samalal ost’aart’un haraypi.

P’ilat’enal camaati səs bot’bakeq’an pi şot’oğoynak’ Barabbina tərebi. İsusa isə tatarlayinşest’it’uxun oşa xaçe loxol t’ə̌q’st’eynak’ əsk’ərxoy kiyele tadi.
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 15:1-15)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9