Oşa şorox Get’semani uk’ala sa galat’un hari. İsusen İz şagirdxo pine: «Zu afırık’amin və̌n memiya çurpanan».
Şot’in P’yot’ra, İak’ova saal İoana isə İçuxune ext’i. Şo gele narahatey, İçu kala sa q’ı̌yene haq’ey. Şot’in pine: «Za t’etər sa dərdene haq’e ki, male manst’a biyaz. Və̌n həysə memiya çurpanan, ama nepaxmakinan».
İç isə samal běš taśi ç̌ooq’a biti afırınepi ki, mümkünesa, İz loxol eğala me əzyət İçu nu laft’ane. Şot’in metəre pi: «Ay Bava, axıri Vaynak’ hər şey mümküne. Me əzyət ǔğěst’ala cama Zaxun ə̌xilba. Ama Bez təə, Vi çureğaloq’an baki».
Oşa İsus şagirdxoy t’ǒğǒle qaybaki. Hariyal şot’oğo nep’axe ak’i. Şot’in P’yot’ra k’alpi pine: «Simon, nep’axnu? Sa saad muğur mandes batenkoy? Muğur mandi afırıpanan ki, Şeytanen və̌x maq’an sinəyinşi. Şot’o görə ki, urufi niyət şaat’al bakayin, amdar zəife».
İsus p’urumal t’et’iin ə̌xilbaki hat’e əyitmoğon afırınepi. Qaybakat’an anek’i ki, şorox nep’axt’unsa, şot’aynak’ ki, içoğoy pulmux q’ic’esay. Şot’oğon tet’un avay ki, İsusa k’ə uk’at’un.
İsus xibimci kərəm şot’oğoy t’ǒğǒl qaybaki pine: «Hələl bask’i dincəyinşnanbaksa? Bəse! Vaxt’ p’ap’ene! Həysə Amdari Ğar günaxkərxoy kiyel tadeğale! Hayzanan tağen. Ene, Za toydiyobal enesa!»
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 14:32-42)

7 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9