İsus isə Zeytun buruğone taśi. Savaxt’an üşenen Şo p’urum xramane hari. Bütüm camaat Şot’ay t’ǒğǒle gireśi, Şot’inal arśi zombsane burqi.

Me vədine k’anun zombalxon q’a fariseyxon əxlagsuzluği loxol biq’eśi sa çuğot’un t’et’iya eçeri. Şot’o bǐyex c’evk’i İsusa pit’un: «Məəlim, me çuux əxlagsuzluğbat’ane biq’eśe. Moiseyen iz k’anuni boş yax əmirbene ki, metərt’oğo ǰělayinşen. P’oy hun k’ən nex?»

Mot’o İsusa sinəyinşbseynak’t’un nexey, Şot’o taxsırkər c’evkseynak’ sa məənət’un qə̌věsay. Ama İsusen k’os’p’aki k’əşinen oç̌ali loxol śampsane burqi. Şot’oxun saal xavar haq’at’an tikp’aki şot’oğo pine: «Ef boş şu günaxsuzesa, barta me çuğo samciq’an ǰě bosi». Oşa p’urum k’os’p’aki oç̌ali loxol śamsane burqi.

Me əyitmoğoxun oşa, ağsaq’q’alxoxun burqi soğo-soğo t’et’iin ə̌xilt’unbaki. İsus təke mandi, çuux isə hələ t’et’iyaney. İsusen tikp’aki şot’o pine: «Ay çuux, morox hort’un baki? P’oy şuk’k’alen vaynak’ q’ərar tene c’evk’i?» Çuğon «şuk’k’alen, bezi ağa» pine. T’e vədə İsusen pine: «Zuval va tez taxsırkərbsa. Taki, eneyal günax ma ba».

(İoanen śampi Mǔq Xavar 8:1-11)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *