Ay Buxačux, Hunnu bez Buxačux!
Bez ük’en Vane çuresa!
Q’aribaki oç̌al t’ǒp’k’ala k’inək’ bez cicirxone t’ǒpě Vaynak’,
Xesuz mandi bədən xeneynak’ bok’ala k’inək’e boksa Vaynak’ bez uruf!

Vi bakala ı̌vel gala Vi loxolez běğsay zu,
Vi kalaluğa, Vi zoraz aksay.
Mone, bez muzen Vane tərifləyinşbsa,
Şot’o görə ki, Vi nu badalbakala çuresun yəşəyinşaxunal üst’üne!
Bez ömüri axıral śirik’ Va alxışp’oz zu,
Afırıpi Vi s’iya alaboz!
Tikoğoy ən şaat’o bez elmoğo taśi k’inək’ bakale t’e vədə,
Bez ük’ qayeğale, muzen mə̌ğpi Va tərifləyinşale!

Bask’i galal Vaz eyex bast’a,
Dirist’ üşe Vi baradaz fikirbsa.
Bez kiyexun biq’alonu Hun,
Vi xojina baksunene mǔqst’a za.
Bez ük’ Vaxun ğaç̌e,
Vi kula zaxun ten zap’e Hun.
(Ǐvel mə̌ğ 63:1-8)

10 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *