Angelen şot’oğo pine: «Ma q’ǐbanan! Zu və̌ynak’ bütüm amdarxo mǔqt’ala sa xavarez eçere.Ğe Davidi şəhəre efi Çark’est’ale nanaxun baki. Mo Q’ončux Xrist’ose!»
(Lukan śampi Mǔq Xavar 2:10-11)

Alxışq’anbaki nanaxun bakala Xristosa!

Xeyirq’anbaki vəynak’, xeyirq’anbaki bito beşi işat’oğoynak’ q’a q’oomxoynak’!

Beşi İsus Xrist’osi nanaxun baki ği, Təzə Usen q’a Ǐvelt’ay me dünyəne eysuni axsibayxo xucust’ane. Barta me ǐvel axsibayxoy xeyir-bərəkəten beşi urufxo t’etər sa zorq’an tadi ki, Buxacuğo q’ulluğbi  çark’eseynak’ beşi kiyelxun ayeğalt’oğo bes baken! Diristq’anbaki Buxacux, yaxun İzi ç̌oya nu taradalone Şo! Barta afırıpi xoyinšpen, yaxun İzi kula maq’an zapi Buxacuğon. Beşi me eğala usena xeyir-bərəkət tadi, kojurxo serluğq’an eçeri! Barta yax çark’esuna taşala yaq’axun nu ceyseynak’ zorq’an tadi Buxacuğon! Ammen!

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *