121-ci Ǐvel mə̌ğ
(
Sion buruğoy bel bakala Yerusalima lağatan mə̌ğěğala Ǐvel mə̌ğ)

 

Buruğoy loxole bez pul,

Şuva za t’et’iin kul biq’alo?

Q’ončux bakale za köməybalo,

Göyurxo q’a oç̌ala yaratmişiyone Şo.

 

Vi tura ǰena lafst’a tene bark’on Şot’in,

Va q’orişalo nep’axteneğon.

İsraila q’orişalone Şo,

Nə iz pula tene q’ic’k’on, nə nep’axteneğon Şo.

 

Va q’orişalone Q’ončux,

Q’ončuğoy xojinan tarane hun,

Vi t’ǒğǒl bakalone Şo.

Nə ğenaxun cərdala běğaxun,

Nə üşe c’eğala xaşe işiğaxun q’ı̌ tene bu vaynak’.

 

Q’ončuğon va pisluğbsun çureğalt’oğoxun q’orişebon,

Vi yəşəyinşane q’orişon Şot’in.

Həysəəl, meyin oşa həmişəəl,

Hun maya bakayvax, hik’k’ə bayvax

Q’ončuğon va q’orişale.

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *