Pist’oğoy tadi maslaaten nu tağalo,
Günaxkərxoy tağala yaq’a tur nu ç̌axk’alo,
Düzgünluğa lağa haq’alt’oğoxun nu arśi-hayzalo he bəxt’əvəre!
Şot’in iz mǔqluğa Q’ončuğoy k’anunast’ane aksa,
Üşe-ğena Şot’ay k’anunaxune fikirbsa.
Şo iz vədine bar tadala,
İzi xazalxoval nu nešum bakala
Xene t’ǒğǒl bit’eśi sa xod k’inək’e.
Şot’in iz kula maya boxodayin buye c’eysa.

Pis amdarxo isə metər tet’un!
Şorox muşen taşala sa kološ k’inək’t’un.
Divanbakala ğine şot’oğoynak’ şaat’ q’ərar tene tadeğal,
Günaxkərxoynak’ düzgünt’oğoy arane ga tene bakal.

Axıri Q’ončuğon düzgünt’oğoy tağala yaq’a q’orişebsa,
Pist’oğoy yaq’e axır isə bisune.
(Ǐvel mə̌ğ 1)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *