İsus lodk’ina areśi, İz şagirdxoval İz bač’anexun laśi art’unśi. Bürdən t’etər ost’aar sa tufane galpi ki, göle boş ěqeśi ləpinen lodk’inane q’uc’ey. İsus isə nep’axey. Şagirdxo İsusi t’ǒğǒl taśi Şot’o muğurbi pit’un: «Ay Q’ončux, yax çark’est’a, yan bat’yanksa!» İsusen şot’oğo «he usume və̌x q’ı̌yen haq’sa, ay věluğ mal bakalorox!» pine. Oşa hayzeri muşa q’a ěqeśi ləpoğo q’adağanebi, hat’e saadal bə̌ğə̌loy sa şip’luğe hari. Şagirdxo məət’t’əl mandi pit’un: «Mo hetər Amdare ki, muşen q’a ěqeśi ləpoğonal İzi əyitəne běğsa?»
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 8:23-27)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *