Savaxt’an üşenen hələ işiğ bitinut’ İsus hayzeri k’oyaxun c’ere, Şo amdar nu bakala sa gala taśi t’et’iya afırınepi. Simonen q’a iz t’ǒǒx bakalt’oğon isə İsusa qə̌věsat’un burqi. Şot’o bə̌ğə̌bi pit’un: «Bitot’in Vane qə̌věsa». İsusen şot’oğo pine: «Ekinan q’erəz ganxo — hərrəmine bakala ayizmoğo tağen, t’et’iyal karoozbaz, şot’aynak’ ki, Zu mot’aynak’ez hare».
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 1:35-38)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *