İsus İz şagirdxoxun yaq’ tağat’an şorox yaq’e loxol bakala sa ayizet’un baśi. Memiya Mart’a s’iyen sa çuğon Şot’o iz k’oyane k’alpi. Şot’ay Mariya s’iyen sa xunçine buy. Şo Q’ončuğoy turmoğost’a arśi Şot’ay əyitmoğone ǔmǔxlaxsay. Mart’ay isə bul əşlə gərgürey. Şot’in İsusa ı̌šalayinşaki pine: «Ay Q’ončux! Ten aksa ki, bez xunçen əşurxo bütümə bez loxole bose? Kot’o upa ki, za köməybeq’an!» Q’ončuğon isə şot’o metəre coğab tadi: «Mart’a, Mart’a, hun gele şeyaxunen fikirbi narahat baksa, ama lazım bakalo tək sa şeye. Mariyan həgigi lazım bakalt’une içeynak’ c’ək’p’e. Şuk’k’alenal mot’o iz kiyexun haq’es tene bakal».
(Luk’an śampi Mǔq Xavar 10:38-42)

9 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10