Əgər uk’ayan ki, günaxsuzyan, yan yax əfçi duğiyan baksa, yast’al seri uk’ala şey tene baksa. Ama beşi günaxxo ozane ext’ayan, Buxačuğonal şot’oğo bağışlayinşi yax düzgün nu bakala hər şeyaxun təmizbale.

Ay bez baloox, mot’oğo və̌ynak’ śamezne ki, günax nu əşp’est’anan. Ama şinesa günax əşp’esaldayin, avabakanan ki, göynul bakala Bavay běš beş bač’ane çurk’ale bu. Moval düzgün bakala İsus Xrist’ose. Şo İç beşi günaxxo os’k’i taşala q’urbane — tək beşi təə, lap dirist’ dünyəni.
(İoani samci namak’ 1:8-9,2:1-2)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10