Aç̌i eğeli barada bakala məsələBütüm naloggirbalxo q’a günaxkərxo İsusa ǔmǔxlaxseynak’ İz t’ǒğǒlt’un eysay. Fariseyxon q’a k’anun zombalxon isə «me amdaren günaxkərxone q’abulbsa, şot’oğoxun šume uksa» pi t’ot’ot’unney. T’e vədə İsusen şot’oğoynak’ me məsəlinəne eçeri:

«Sa amdari sabaç̌ eğele bu, sa ğiyal şot’oğoy sunt’u aç̌esepsa. Ef zənden, şot’in doxsan vuy eğela çöle barti, t’e aç̌i eğela bə̌ğə̌bamin şot’o qə̌vteneğon ki? Bə̌ğə̌biyal şot’o mǔq-mǔq iz ə̌mnə bel laxi, k’oya hari isə iz dost’urxo, q’onşiğo k’alpi tene uk’on ki, «ekinan, bezi mǔqluğa şərik bakanan, aç̌esp’i bez eğela bə̌ğə̌bezu»? \İsə avabakanan ki, göynulal sa toobabi günaxkərə görə doxsan vuy toobina eht’iyəc nu bakala düzgün amdara görə mǔqbaksunaxun gele mǔqbakalt’un».
(Luk’an śampi Mǔq Xavar 15:1-7)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *