«Şuk’k’alen p’ə̌ ağa q’ulluğbes batenekon. Şot’aynak’ ki, sunt’u nifrətbat’an t’e sunt’u çureğale, nəəl sunt’u qı̌ yaq’a efat’an t’e sunt’aynak’ bač’an bakale. Və̌nal haketər, ham Buxačuğoy yaq’en taśi, hamal var-dövləti bač’anexun t’it’es batenankon.
Mot’aynak’al və̌x nexzu: «k’ə ukalyan?» nəəl ki «k’ə ǔğə̌lyan?» pi ef elmoğoy, «k’ə lak’alyan?» pi, ef bədəni fikirə ma zapanan. Axıri elmux ukunaxun, bədənəl paltaraxun běše. Göynul purk’ala q’uşurxo běğanan: şot’oğon nə bitet’unst’a, nə extet’unbsa, nəəl taxıla ambarxo tet’un bane, ama göynul bakala ef Bavan şot’oğo ukesest’a. Yəni efi şot’oğoy hamal dəyər tene bu ki? Ef mat’ine fikir zapsunen iz ömürə samalcəl bakayin boxoybes bakon? P’oy ene lapsuni fikirə het’aynak’nan zap’e? Běğanan çöle bakala vardurxo hetərt’un kalabaksa: şot’oğon nə zəhmət tet’un zap’e, nə t’uri tet’un urtst’a. Ama və̌x mot’oz nex ki, t’e boyda tamtaraği q’ončux bakala Solomonenal mot’oğoy saycət’ullarik’ tene lapey. Ay věluğ mal bakalxo, ğe baki, əyc’ə aruğo boseğala çölin oya Buxačuğon metər lapesest’asa, və̌x tene lapest’on ki? Metərluğen, «k’ə ukalyan?», «k’ə ǔğə̌lyan?» nəəl «k’ə lak’alyan?» pi fikir ma zapanan. Buxačuğo nu çalxalt’oğo haq’layinşala fikirxone mo. Ama göynul bakala ef Bavan mot’oğoy bitova efi eht’iyəc baksuna avane. Və̌n süft’ə Buxačuğoy padçağluğa q’a Şot’ay düzgünluğa qə̌věkinan, mandi hər şey isə və̌x avuzin tadeğale. Metərluğen, əyc’in ğine fikirə ma zapanan. Əyc’in ğinen için iz fikirə zap’k’ale. Hər ğiin iz yamanluğ bəsebaksa!»
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 6:24-34)

7 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *