Vi kiinen düzbi Hun za,
Hələ nanay tapane bakat’anen bez boş bakalt’oğoy hər sunt’u iz gala laxi.
Alxışezbsa zu Va bezi loxol běğat’an,
Şot’o görə ki, beyne p’aq’est’ala şey tene Vi za me cürə yaratmişbsun,
Vi nu ak’eśi əşur biq’sunaz q’amişaki zu tam.
Bezi hər ǔq’enan ak’i Hun
Şot’oğo nanay tapane,
Şuk’k’ali nu ak’ala gala
Başarağlu sa usta k’inək’
Soğo-soğo iz gala laxi za yaratmişat’an.
Zu hələ sa t’up’uli boyda bakat’ane ak’ey za Vi pulmoğon,
Zaynak’ bot’eśi ömüri ğimxone śameśey Vi girke boş
Hələ zu me dünyəne eğamin.
(139-ci Ǐvel mə̌ğ 13-16)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10