İsusen pine: «Ay bı̌hi yükəxun mandak’bakiyorox, Bez t’ǒğǒl ekinan, Zu və̌x irəətluğa c’evk’oz. Bezi tadi buyruğxo ef loxol yük bi taradanan, Zaxun zombakanan. Şot’aynak’ ki, Bezi cügü hamal ük’ nəzik’ baksuna görə efiyal elmux irəətluğane c’eğon. Axıri Bezi buyruğxo irəət, Bez yükəl suuk’e!»
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 11:28-30)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9