Buxačuğon dünyənə t’etəre çureśi ki, İz tək sa Ğarane tadi; tanedi ki, Şot’o vě bakalo maq’an p’uri, ama həmişəluğ yəşəyinşq’an haq’i.
(İoanen śampi Mǔq Xavar 3:16)

Ay zaynak’ əziz bakalorox, sun-suna çureğen, şot’aynak’ ki, çuresun Buxačuğoxune. İçust’a çuresun bakalo Buxačuğoxune, Buxačuğoval çalexsa. İçust’a çuresun nu bakalt’in isə Buxačuğo tene çalxsa, axıri Buxačux — çuresune.
Buxačuğon İz çuresuna yax metəre ak’est’i: Şot’in İz tək sa Ğara dünyəne yaq’anebi ki, yax əsil yəşəyinş tadane. Çuresun beşi Buxačuğo çuresunaxun asulu tene. Çuresun — mo Buxačuğon yax çureśi İz Ǧara beşi günaxxo os’k’ala q’urban k’inək’ yaq’absune.
Ay zaynak’ əziz bakalorox, Buxačuğon yax me cürəne çuresasa, yanal suna haketər çureğalayan. Şuk’k’alen Buxačuğo tene ak’e. Ama beşi suna çuresunene yast’a bakala Buxačuğo ak’est’es bakon, Şot’ay çuresunal yast’ane ç̌oyel c’eğon.
(İoani samci namak’ 4:7-12)

4 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9