Hame vədine şagirdxo İsusi t’ǒğǒl hari xavart’un haq’i: «Göye padçağluğa ən kalo şuva?» İsusen İz t’ǒğǒl sa mis’ik’ əyel k’alpi şot’o şagirdxoy běš çurdest’i pine: «Və̌x düzinəz nex: əgər və̌n badalbaki me əylux k’inək’ nu bakaynan, göye padçağluğa bayes tenan bakon. Şiin içu oq’a biq’i me əyel k’inək’ bakayin, göye padçağluğa ən kalo şone».
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 18:1-4)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *