ƏMİRXOY ƏN ƏSƏSO
İçoğoy t’ǒğǒl bakala k’anun zombalxoxun sunt’in me exlətə inebaki. Şot’in İsusi hetər şaat’ coğab tast’una ak’i Şot’oxun xavare haq’i: «Buxačuğoy əmirxoxun ən əsəso manuva?» İsusen coğabe tadi: «Əmirxoy ən əsəso mone: «İbaka, ay İsrail! Tək beş Buxačux bakala Q’ončuxe — Q’ončux.
Q’ončuğo, vi Buxačuğo vi bütüm ük’en, vi bütüm elmoğon, vi bütüm haq’ılen saal vi bütüm zoren çureki». P’ə̌mciyoval mone: «Vi ı̌šat’u hun va çureğalt’ullarik’ çureki». Mot’oğoxun vacib əmir butene».

K’anun zombalen Şot’o pine: «Məəlim, Hun «tək beş Buxačuxe, Şot’oxun q’erəzo tene bu» upsunen serinan pi. Şot’o bütüm ük’en, bütüm haq’ılen saal bütüm zoren çuresun, ı̌šat’u hun va çureğalt’ullarik’ çuresunal bütüm bok’osp’akala q’a q’erəz q’urbanxoxun běše». T’e amdari metər bə̌ğə̌loy coğab tast’una ak’ala İsusen şot’o pine: «Hun Buxačuğoy padçağluğaxun ə̌xil tenu».

Mot’oxun oşa şuk’k’alen İsusaxun sa şey xavar haq’suna ük’ tene bi.
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 12:28-34)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *