T’e vədə P’yot’ren ı̌šalayinşaki İsusa pine: «Ay Q’ončux! Əgər bez viçen za sa pisluğ bi günax əşp’est’i bakayin, zu şot’o hema kərəm bağışlayinşalazu? Vǔğ kərəm?»

İsusen coğabe tadi: «Vǔğ kərəm təə, yetmiş kərəm vǔğ. Avan hetəre göye padçağluğ? İçu boşlu bakala nökərxoxun iz tənginə girbsun çureğala sa padçağ k’inək’e şo. Me padçağen arśi hesab taşala vədine iz t’ǒğǒl içu vis’ hazar t’alant’ təngə boşlu bakala amdarat’un eşt’a.
Me amdarenal izi borca qaydes nu baksuna görə padçağen əmirebsa ki, borca ödəyinşbseynak’ t’e amdara içuval, iz çuğoval, iz əyloğoval, izi k’ə bunesa bitova toydeq’at’un. T’e vədə nökəren ç̌ooq’a biti şot’o xoyinšebsa: «Za samal vaxt’ tada! Zu bitova ödəyinşoz». Padçağen nökərə gorox hari şot’o tərebsa, iz borcal bağışlayinşebsa.

T’e nökər isə t’et’iin c’eri içu sabaç̌ dinar k borc bakala q’erəz sa nökərəne aksa. Şot’ay q’oq’a biq’i «bez borca qayda» uk’a q’ə̌q’ə̌psane burqsa. T’e nökəren çökt’i şot’o xoyinšebsa: «Za samal vaxt’ tada, vi borca ödəyinşoz!» Ama şo irəzi tene baksa, içu boşlu bakalt’u biq’est’i iz borca qaydala vədinəl śirik’ zindanane arśest’a. Padçaği t’iyə̌mi nökərxon me əşurxo ak’at’an içoğoy əcuğone biq’sa. Şot’oğon taśi bütümə içoğoy ağa exlətt’unbsa.

T’e vədə padçağen t’e nökərə iz t’ǒğǒl k’alpi nexe: «Ay pis nökər! Hun za xoyinšenbi, zuval vi borca bitova va bağışlayinşezbi. P’oy zu va gorox hari k’inək’ hunal vi yoldaşa gorox nu eğalanuy ki?» Əcuğon biq’iyal əmirebsa ki, me amdaren izi borca dirist’ qaydamin şot’o əzyətq’at’un tadi.

Əgər və̌n ef viçə ük’en nu bağışlayinşaynan, göynul bakala Bez Bavanal və̌x haketər bale».

(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 18:21-35)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *