İsusen pine: «Serina, serinaz və̌x nex: Zueğelxoynak‘ ç̌omozu. Zaxun běš hariyorox bito oğriyox qa fǔqkalxone, ama eğelxon şotoğo tetun ǔmǔxlaxi. Zu — ç̌omozu, şu me ç̌omoxun bağayin, çarkeğale. Şo baśiceğale, içeynakottağ bə̌ğə̌bale. Oğri saycə başqseynak‘, bespseynaksaal śarpseynake eysa, Zu isə şotoğo yəşəyinş, əsil yəşəyinş tasteynakez hare 

Zu — şaat‘ çobanzu, şaat‘ çobanen eğelxoynakiz elmoğoval qurbane tadon. Tənginen əyiteśi çoban isə eğelxoy qončux tene, şotaynakal ule eysuna akatan şotoğo bosi tineton. Ulenal şotoğo hə̌fedon, şotoğo śarpi śinekon. Şo tənginen əyiteśine, şotaynakal eğelxoynak‘ üktene bokospsa. Zu şaat‘ çobanzu. Hetər ki, Bavan Zane çalxsa, Zu Bavaz çalxsa, hametərəl bezitoğoz çalxsa, bezitoğonal Zatun çalxsa. Zu eğelxoynakBezi elmoğo qurbanez tasta. Bezi me ağılaxun nu bakala qerəzəl eğelxozax bu, Zu şotoğoval eçalazu. Şotoğonal Bezi səsə ibakaltun, te vədə tək sa sürü, tək sa Çoban bakale.
oanen śampi Mǔq Xavar 10:7-16) 

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *