İsus yaq’ c’eğat’an sa amdar t’ist’un Şot’ay t’ǒğǒle hari. İz běš çökt’i xavare haq’i: «Ay şaat’ məəlim, zu k’ə şaat’luğ baz ki, həmişəluğ yəşəyinşə bağaz?» İsusen şot’o pine: «Za het’aynak’en şaat’ nexe? Buxačuğoxun başq’a şuk’k’al şaat’ tene. Şot’ay əmirxo avanu: «Besmaba. Əxlagsuzluğmaba. Başmaq’a. Şuk’k’ali əleyinə əfçidən şahidluğmaba. Şuk’k’ala feret’mada. Vi bava-nana hörmətba»». Me amdaren isə İsusa pine: «Məəlim, mot’oğo bitova əyelluğaxun əməlezbsa». İsusen şot’ay loxol běneği, şo İz ük’el basek’i. İsusen pine: «Vi sa şey kame: taki hik’k’ə buvaxsa, toydi kəsibxo payba. T’e vədə göynul vi xəzinə bakale. Oşa qaybaka, Bez bač’anexun eki». Mot’o ibakala t’e amdar pərt baki pěšman taneśi, şot’aynak’ ki, iz var-dövlət geleney.

İsusen İz hərrəmine bakalt’oğoy loxol běği İz şagirdxo pine: «Var-dövlət bakalt’oğoynak’ Buxačuğoy padçağluğa baysun heq’ədər çətine!» Şagirdxo Şot’ay əyitmoğoxun məət’t’əlt’un mandi. Ama İsusen p’urumal şot’oğo pine: «Bez ğarmux, Buxačuğoy padçağluğa baysun heq’ədər çətine! Buşe běke deşiyexun c’ovaksun dövlətlu amdari Buxačuğoy padçağluğa baysunaxun hasande».

Şorox lap məət’t’əl mandi sun-suna pit’un: «Ketəresa, şuva çark’eśes bakon?» İsusen şot’oğoy loxol běği pine: «Mo amdarxoynak’ mümkün tene, Buxačuğoynak’ isə mümküne. Şot’aynak’ ki, Buxačuğoynak’ hər şey mümküne».

T’e vədə P’yot’ren Şot’o metəre pi: «Ama yax běğa, yan bitova bosi Vi bač’anexunyan hare». İsusen coğabe tadi: «Və̌x düzinəz nex: t’etər sa amdar teno ki, Zaynak’ q’a Mǔq Xavareynak’ iz k’oja, viçimoğo, xunçimoğo, iz nana, iz bava, iz əyloğo, iz əkinxo bosane, oşa isə me dünyəni koruğxoy boş mot’oxun sabaç̌ q’at avuzin k’ojurxo, viçimux, xunçimux, nanoox, bavoox, əylux, əkinxo, gələcəye isə həmişəluğ yəşəyinş nu haq’an. Ama həysə samci bakalt’oğoy gelo axırınci, axırınci bakalorox isə samci bakalt’un».
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 10:17-31)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9