İsus t’et’iin cöyebaki, tağat’anal nalog girbala gala arśi Mat’fey uk’ala sa amdarane ak’i. Şot’o «Bezi bač’anexun eki» pine, şoval hayzeri İsusi bač’anexun taneśi.

Oşa İsusen şot’ay k’oya šum ukat’an gele naloggirbalxo q’a q’erəzəl günaxkərxo hari Şot’oxun q’a İz şagirdxoxun sagala sulfin bel art’unśi. Fariseyxon mot’o ak’i Şot’ay şagirdxo pit’un: «Het’aynak’e ef məəlimen naloggirbalxoxun q’a günaxkərxoxun sagala arśi šum uksa?» Ama İsusen mot’o ibaki pine: «İçoğost’a azar nu bakalt’oğoy təə, azar bakalt’oğoye doxt’ura eht’iyəc bu. Və̌n süft’ə takinan «bitot’ay sunaynak’ ük’ boksunaz çuresa, Zaynak’ q’urbanxo eşt’una təə» əyiti məninə zombakanan. Axıri Zu düzgünt’oğo təə, günaxkərxoz düz yaq’a laxsa hare».

(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 9:9-13)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *