Ala bakala beş Buxačux,
Hun yaynak’ işiğ ham Q’ončux!
Bip’ hərrəmə buruxmoğo çurpest’enu,
Harayal həmişə Hun p’ap’enu.
Beş kulmoğo zor tadenu, Buxačux,
T’ar ğinest’a Hun bač’annu, beş Q’ončux!
Oç̌al ǰikeśi, buruxxoval śareğayin,
Yaynak’ ene q’ǐ butene, butene.

Hun yaxunnu, yan Vaxunyan, Buxačux,
Dirist’baka, dirist’baka beş Q’ončux!
Gele-gele zülümxoval ak’eyan,
Zülmət-zülmət bayinq’urxoxun taśeyan.
Vi nəfəsə ad biq’sun yan bask’eyan,
Kəybakat’an Vi kula biq’i taśeyan,
Çətinluğxoxun axır ki, c’ereyan.

Hun yaxunnu, yan Vaxunyan, Buxačux,
Dirist’baka, dirist’baka, beş Q’ončux!
Hun yaxunnu, yan Vaxunyan Buxačux,
Dirist’baka, dirist’baka, beş Q’ončux!

16 просмотров