Bez viçimux, əgər sunt’in «Buxačuğo vězu» pi, ama mot’o izi biq’ala əşurxon tene ak’est’asa, mot’ay k’ə xeyire bakon? Çark’est’es banekon şot’o metər věluğen? Uk’en ki, sa ği efi viçimoğoxun, xunçimoğoxun sunt’in izi loxol lak’ala sa şey nəəl iz ǰomo laxala sa k’ot’or šum tene bə̌ğə̌bsa. Metər ğine efi şot’o ams’i-ams’i «barta xeyir-bərəkət vaxunq’an baki, taki gameki, uka-ǔğə̌» upsunen şot’o sa xeyir tanedon? «Vězu» pi, ama mot’o izi biq’ala əşurxon nu ak’est’ala amdaral haketəre. Ams’i əyitəxun q’erəz hik’k’al tene şot’ost’a bakala věluğ.  

Banekon şinesa metərəl uk’ane: «Hun vi věluğa əyitenen ak’est’a, zu isə bezi biq’ala əşurxon». İsə eki hun vi věluğa hik’k’al binut, zu isə bezi věluğa biq’ala əşurxon ak’est’az. Tək sa Buxačuxe bu — mot’oval věnu. Lap şaat’! Ama murdar urufxonal mot’o avat’un, şot’o görəne içoğo q’ı̌yen haq’sa.

İsə ak’est’az va, ay haq’ılsuz, vast’a bakala věluğa biq’ala əşurxon ten ak’est’asa, şot’ay hik’k’ala dərmən nu baksuna? Het’u görəne beşi bitot’ay bava Avraham izi ğar İsaak’a q’urban eşt’un çureğat’an Buxačuğoy piyes şaat’ ak’eśi? İz ğara iz kiin eçeri q’urbanluğ bsuna görə! İzi věluğene şot’o me əşlə biq’est’i, izi biq’i əşlenal şot’ay věluği hetər noxsansuz sa věluğ baksunane ak’est’i. Ǐvel Śame boş bakala «Avraham Buxačuğo věnebaki, me věluğenal şot’o Buxačuğoy piyes düzgüne ak’est’i» əyit Avrahami biq’i me əşləxun oşane tam bex p’ap’i. Buxačuğoy dost’e baki Avraham. İsə ananksa ki, Buxačuğoy piyes düzgün ak’eseynak’ saycə věbaksun bəs tene baksa, efi vě sa amdar baksuna efi biq’ala əşurxonal ak’est’ine buq’on. 

(İak’oven śamp’i namak’ 2:14-24) 

3 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *