«Vi ı̌šat’u çureki, düşmənəl nifrətba» əyitəl ibakenan. Zu isə və̌x nexzu ki, ef düşmənxo çurekinan, və̌x pul tadi işiğ nu tadalt’oğoynak’ afırıpanan. Metər bsunennan və̌n göynul bakala ef Bavay ğarmux bakes bakon. Şot’aynak’ ki, Şot’in İz běğe işiğa ham pist’oğoy, ham şaat’t’oğoy loxole saksa, ağalinal ham düzgünt’oğoy hamal düzgün nu bakalt’oğoy loxole śine. Əgər saycə və̌x çureğalt’oğonan çuresasa, mot’ay əvəzə və̌x k’ənesa tadesuna yaq’ ma běğanan! Ketərə mandayin bitot’ay piyexun biti naloggirbalxonal içoğo çureğalt’oğo çurt’unsa. Əgər sayc’ə ef viçimoğonan «xeyirq’an baki» nexesa, t’iyə̌mint’oğoxun avuzin k’ənan bi baksa ki? Buxačuğo nu çalxalt’oğonal metər tet’unbsa ki? Şot’aynak’al nexzu ki, ef göynul bakala Bava noxsansuz bakala k’inək’ noxsansuz bakanan və̌nal!
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 5:43-48)

6 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9