T’e döörəst’ə dünyəne bakala amdarxoy bitot’in sa muzine əyitey, bitot’inal suna q’amişebaksay. Şorox gelebaksunen běğc’eğalaç taśi Şinar oç̌ala p’at’unp’i, hariyal sa qavun ga bə̌ğə̌bi miya məsk’ənt’un saki. Sa ğiyal metərt’un pi: «Ekinan nešum k’ulen kərpiç düzbi şot’o yönbəri bok’osp’en». Haketərəl bit’un: şot’oğon ǰěne gala kərpiç, oč’in galal q’irt’un əşp’est’a burqi. Oşa metərt’un pi: «Ekinan sa şəhər lasaki iz bı̌yex t’etər sa k’üllə biq’en ki, iz bul taśi göynulq’an p’ap’i. Metər bayan beşi s’i t’ap’eğale, me dünyəne śaralğayan aç̌i teyan batk’al».

Q’ončuğonal amdarxon biq’ala şəhərə q’a me alloy k’üllinə běğseynak’ oq’a śiri pine: «Morox bito amdarxoy sa azuk’ k’inək’ baki sa muzin əyitpsunaxune. Həysə metərt’un bsasa, oşa k’ə balt’un? Běšinə̌mə haq’es tene bakal mot’oğoy! Nexzu śiğen mot’oğoy sunaxun əyitk’ala muza cöyben, barta suna maq’at’un q’amişaki».

Metərluğen, Q’ončuğon t’etəre bi ki, şorox cöybaki dünyəni bip’ t’ǒǒx śart’unśi, t’e şəhərəl hat’etər qǔnqǔl manedi. T’e gane s’iyal mot’o görət’un Vavilon laxey, Q’ončuğon miya amdarxoy muza gərgürbi dünyənen sa śarpsuna görə.

(Burqesun 11:1-9)

5 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *