ŚAREĞALA ŚİLE BARADA MƏSƏLƏ

İsusen p’urumal göle t’ǒğǒl amdarxo zombsane burqi. İz hərrəmine t’eq’ədər amdare gireśey ki, İç laśi lodk’inane arśi, amdarxo isə göle t’ǒğǒl, q’ariluğat’uniy.

İsusen şot’oğo gele şeya məsəloğone zombsay. Şot’in pine: «Ǔmǔxlaxanan: sa əkinçi śil śarpsane c’eysa. Śark’ala vədine śilurxoy sa hemo yaq’e t’ǒğǒle bist’a, q’uşurxonal hari şot’oğo t’uk’t’i ut’unksa. Sa hemo k’ul gele nu bakala — ǰěluğ galane bist’a. K’ul mal baksuna görəl usum göyünebaksa. Ama běğ c’eğat’an iz tum bə̌ğə̌loy nu baksuna görə usum şerebaki q’arinebaksa. Sa hemo śaśurxoy aranene bist’a. Śaśurxon kalabaki şot’oğo haq’layinşt’unbsa, me śilurxonal bar tet’un tast’a. T’ǐyəmiyorox isə bərəkətlu oç̌alat’un bist’a. Şot’aynak’al göyünbaki, kalabaki avuzt’unbaksa, şot’oğoy bəzit’oğon otuz, bəzit’oğon altmış, bəzit’oğonal sabaç̌ q’at gele bart’un tast’a». Oşa İsusen pine: «İbakseynak’ ǔmǔx bakalt’in ibakeq’an».

Camaat śareśit’uxun oşa İz p’as’s’e şagirden q’a İz bač’anexun tağalt’oğon Şot’oxun məsəloğoy baradat’un xavar haq’i. İsusen pine: «Buxačuğoy padçağluği sir və̌ynak’e qayeśe, ama t’iyə̌mint’oğoynak’ hər şey məsəloğone exlətesa ki,
«Běğeq’at’un, ama maq’at’un ak’i,
İbakeq’at’un, ama maq’at’un q’amişaki.
Tene, Buxačuğoç fırıpi bağışlayinşt’unbakon»».

Oşa İsusen şot’oğoxun xavare haq’i: «Və̌n me məsəlinə tenan q’amişaksasa, t’e vədə t’iyə̌mi məsəloğo hetər q’amişakalnan?

Əkinçinen śark’alo Buxačuğoy əyite. Bəzi amdarxo yaq’e t’ǒğǒl bit’i śilurxo k’inək’e. Şot’oğon əyitə it’unbaksa, ama Şeytanen hat’e saad hari içoğoy boş bit’eśi əyitə ext’i taneşt’a. Bəziyorox ǰěluğ gala śareśi śilurxo k’inək’e. Şot’oğon əyitə ibaki şot’o hat’e saad mǔqluğen q’abult’unbsa, ama içoğost’a tum nu baksuna görə porttet’unbsa, əyitə görə təgibbaksuna q’a içoğo əzyət baksuna ak’ala k’inək’ t’e əyitəxun qoşt’unbaksa. Śaśurxoy arane biti śilurxo moroxe: şot’oğon əyitə it’unbaksa, ama me dünyəni narahatçiluğxo, var-dövlətə feret’baksun q’a q’erəz şeymoğo bakala tamax arane baśi əyitə q’ə̌q’ə̌nne, əyitenal bar tene eşt’a. Bəzi amdarxo isə bərəkətlu oç̌ala śareśi śilurxo k’inək’e. Şot’oğon əyitə ibaki q’abult’unbsa, oşaal otuz, altmış, nəəl ki lap sabaç̌ q’at gele bart’un eşt’a».
(Mark’en śampi Mǔq Xavar 4:1-20)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10