Şaat’ çuux şine bə̌ğə̌bon?
Şo toyexlu ǰěnaxunal dəyərlune.
Zore q’ončuxe şo, iz s’i iz loxole,
İz gələcəyeynak’ tene q’ı̌bsa.
Şot’in müdrikluğene əyite,
İz ǰomoxun düzgün maslaatxone c’eysa.
İz əyloğon sa səsen şot’o alxışt’unbsa,
İz işq’arenal şot’o tərifebsa:
«Şaat’ çupuxxo gelene,
Ama vi tay butene».
Çuğoy şaat’ ak’esun hər şey upsun tene, gözəlluğ ams’i şeye,
Saycə Q’ončuğo çalxala çuğone tərifləyinşuna lafst’a.

(Solomoni məsəloox 31:10,25-26,28-30)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9