İsus K’efernauma hari vədine Rime q’oşuni sabaç̌tani kalo Şot’o ı̌šalayinşaki köməye çureśi: «Ay Q’ončux, bez q’ulluğçi p’araliç baki k’oya bask’ine, şot’in gele koruğe aksa». İsusen şot’o pine: «Zu hari şot’o q’olayboz». Baç̌tani kalat’in coğab tadi pine: «Ay Q’ončux, Vi bezi k’oya baysuna zu layiğ tezu. Bezi q’ulluğçi q’olaybakseynak’ Vi sa əyit bəsebaksa. Düze, zuval şinesa kiin oq’az əşpsa, ama beziyal kiin oq’a bakala əsk’ərxone bu, avazu hetəre baksa. Sunt’u «taki» uk’ayiz, şoval tanesa, t’e sunt’u «eki» uk’ayiz, şoval enesa. Bez k’ula «hayza me əşlə ba» uk’ayiz, hayzeri şot’o bsane».

Mot’o ibakala İsus məət’t’əle mandi. Şot’in fırıpi İz bač’anexun eğalt’oğo metəre pi: «Və̌x düzinəz nex: İsraila metər vě amdar tez ak’e Zu».

Oşa İsusen baç̌tani kalat’u pine: «Taki, barta va vi věbaksuna görəq’an tadeśi». Baç̌tani kalat’ay q’ulluğçiyal hat’e saad q’olayebaki.
(Mat’feyen śampi Mǔq Xavar 8:5-10,13)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *