Q’ončuğoy həmişə bez t’ǒğǒl baksuna avazu,
Za tək nu barst’una görəl bələ zaxun ə̌xile tarak’on.
(Ǐvel mə̌ğ 16:8)

Zu isə Va ı̌šabaksunenez şaat’luğ bə̌ğə̌bsa,
Vast’az umudi ganu aksa,
ay bitot’uxun üst’ün bakala Q’ončux Buxačux!
(Ǐvel mə̌ğ 73:28a)

Q’ončuğon İçu k’alpi xoyinšp’alt’oğo,
İzi şot’oğo ibaksunaxun nu şupələyinşakalt’oğoy t’ǒğǒle bakon.
(Ǐvel mə̌ğ 145:18)

Buxačuğon mot’oğo bitova bine ki, amdarxon İçu qə̌věśeq’at’un, İzi lap içoğoy t’ǒğǒl baksuna ak’es baki içoğoy kula boxodi İz ətəyexun biq’eq’at’un.
(Ǐvel ap’ost’olxoy əşurxo 17:27)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *