İsusen İz dost’urxoynak’ sa məsələne exlətp’i:

«Sa ği sa amdaren bureqsa k’oj biq’sa. Me amdar izi əşlə şaat’ avabakala amdare baksa, şot’o görəl k’oja eçeri q’ayani loxole biq’sa. Mo çətin əşe.

Q’erəz sa amdarenal bureqsa k’oj biq’sa. Me amdar isə tənbəle baksa, k’ojal eçeri q’ume loxole biq’sa. Mo hasand hamal usum bex c’eğala əşe.

Ama sa ği muş galpi ağalane eysa, tənbəl amdari k’ojal hat’e saad śareśi barest’a. Müdrik baki k’oja q’ayani loxol biq’it’ay koj isə iz ganuxun tene gale».

İsusen pine: «Bezi uk’alt’oğo yönbəri ǔmǔxlaxanan ki, və̌nal samci k’oja biq’i amdarallarik’ ə̌xilak’al bakes bakanan. T’e vədə ef biq’ala əşlenal bul biq’ale».

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
4 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *