İsusen pine: «He bəxt’əvərt’un serluğ qə̌věğalorox!
Şot’aynak’ ki, şorox Buxačuğoy əylux k’aleğalt’un».

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
30 просмотров
Mark' 02
14 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
1 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
0 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 6