Sa hema ği oşa İsus p’urum K’efernaumane hari. Şot’ay k’oya baksuni xavaral dirist’ şəhəre yəymişebaki. Şot’ay t’ǒğǒl t’eq’ədər gele amdare hari ki, sal c’öş ç̌omoy běš çurk’alal ga tene mandey. İsusen şot’oğoynak’ Buxačuğoy əyitəne karoozbsay.

Me vədine bip tanen iz kul-tur q’aribaki sa amdara Şot’ay t’ǒğǒl eşt’unt’un çureśi. Ama gele amdarxoy topbaksuna görə şot’o İsusi t’ǒğǒl eçes tet’un baki. Şot’aynak’al İsus bakala k’ojin belxun ga qaypi, t’e iz kul-tur q’aribaki amdara nasilk’in boş t’et’iin oq’at’un śivk’i. İsusen şot’oğoy věluğa ak’i kul-tur q’aribaki amdara pine: «Bez ğar, vi günaxxo bağışlayinşebaki».

Ama t’et’iya arśi sa hema k’anun zombalen içoğoy ük’e boş fikirt’unbsay: «Me amdaren k’ə əyite? Axıri mo Buxačuğoy tərsinəne! Tək Buxačuğoxun başq’a günaxxo şina bağışlayinşes bakon?» İsusen hat’e dayğa şot’oğon içoğoy ük’e boş k’ə fikirbsuna İz urufen q’amişaki pine: «Mo hetər fikirxone ef beyne eysa? Manu hasande? İz kul-tur q’aribakit’u «vi günaxxo bağışlayinşebaki» upsun, yoxsa «hayza, vi nasilk’ina ext’a taki» upsun? Ama və̌n avabakanan ki, Amdari Ğare oç̌ali ç̌oye günaxxo bağışlayinşala ext’iyər bune».

Oşa kul-tur q’aribakit’u pine: «Va nexzu, hayza, vi nasilk’ina ext’a k’oya taki!» Azariyal hat’e saad hayzeri iz nasilk’ina ext’i bütümt’ay piin běš c’eri taneśi. Bütüm mat mant’undi. Camaaten Buxačuğo alxışp’i next’uniy: «Yan hələ metər əş teyan ak’ey».

(Mark’en śampi Mǔq Xavar 2:1-12)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
38 просмотров
Mark' 02
20 просмотров
Mark' 03
3 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
4 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
0 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *