Burqesunast’a Əyit buney. Əyit Buxačuğoxun sagalaney, Əyit Buxačuxey. Şo burqesunast’a Buxačuğoxun sagalaney. Hər şeya Şot’ine yaratmişi, yaranmişaki şeyurxoxun sal soğo Şosuz tene yaranmişaki. Şo yəşəyinşi orayiney, me yəşəyinşal amdarxoy işiğey. T’e işiğ seri işiğey, şo dünyəne harit’oğoy hər sunt’u işiğlune bsay.

Şo dünyəneney, dünyənə Şot’ine yaratmişi, ama dünyənen Şot’o tene çalxi. Şo İzt’oğoy t’ǒğǒle hari, ama İzt’oğon İçu tet’un q’abulbi. Ama Şot’in İçu q’abulbi İz s’iya věbakit’oğo bitova Buxačuğoy əylux baksuni ext’iyəre tadi. Şorox nə sa amdari əsiləxun, nə bədəni nəəl insani çuresunen tet’un baki, ama Buxačuğoxunt’un baki.

Əyit Amdar baki beş aranene yəşəyinşi. Yan Şot’ay kalaluğa q’a zora ayank’i. Şot’in mot’oğo İz Bavaxun Şot’ay tək sa Ğar baksunene haq’i. İzi eysunen Şot’in yax ük’ bok’ospsuni q’a het’ay seri baksunane ak’est’i.

(İoanen śampi Mǔq Xavar 1:1-4,9-14)

7 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9