Amdarxon İsusi t’ǒğǒl içoğoy əyloğot’un eşt’ay ki, Şot’in İz kula şot’oğoy loxol laxi xeyir-bərəkət tadane. Şagirdxon isə şot’oğo tet’un barey.

Mot’o ak’ala İsusen əcuğləyinşəki pine: «Bartanan əylux Bez t’ǒğǒl hareq’at’un! Şot’oğo galmadanan! Şot’aynak’ ki, Buxačuğoy padçağluğ metərt’oğoye. Və̌x düzinəz nex: şiin Buxačuğoy padçağluğa sa əyel k’inək’ nu q’abulbayin, t’et’iya sal sa vədə bayes tene bakon».

Oşa əyloğo q’ujbi İz kulmoğo şot’oğoy loxol laxi xeyir-bərəkəte tadi.

(Mark’en śampi Mǔq Xavar 10:13-16)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
21 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
1 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 9