İoanen śampi Mǔq Xavar 6:28-35:

Şot’oğon İsusaxun xavart’un haq’i: «Yan k’ə ben ki, beşi biq’ala əşurxo Buxačuğoy piyes şaat’q’an ak’eśi?» İsusen şot’oğo coğabe tadi: «Buxačuğon və̌xun sa şeye çuresa: efi Şot’in Yaq’abit’u vě baksun».

Şot’oğon İsusa pit’un: «Yax mani möcüzəlü nišanen ak’est’es bakon ki, yan va vě bakayan? K’ə besen bakon? Běğa, beşi bavoğon-kalboğon ams’i oç̌ala mannat’un kəye. Me barada Ǐvel Śame boşal bune: «Şot’oğoy ukun bakseynak’ göynuxun šume tadi»».

T’e vədə İsusen şot’oğo pine: «Serina, serinaz və̌x nex: və̌x göynuxun šum tadiyo Moisey teney, göynuxun seri šuma və̌x tadalo Bezi Bavane. Şot’aynak’ ki, Buxačuğoy šum göynuxun śiri, me dünyənə yəşəyinş Tadalone».

Şot’o pit’un: «Ağa, Hun yax me šuma həmişə tada». İsusen şot’oğo pine: «Zu — yəşəyinşest’ala šumzu. Bezi t’ǒğǒl eğalo sal sa vədə busa tene bakal, Za vě bakalo sal sa vədə xeneza tene bakal».

0 просмотров

Вам также может понравиться

Страница 1 из 11