8-ci Ǐvel mə̌ğ:

Ay Həmişə Bakalo, ay beşi Q’ončux!

Vi kala s’i dirist’ oç̌ali ç̌oyel t’ap’esa!

Vaynak’ k’aleğala tərifi səs göynule c’eysa,

Lap körpə əyloğo q’a döş ukala əyloğoval əyitp’esenst’a!

Vi düşmənxoynak’, Vi əleyinə c’eri vaynak’ yaği bakalt’oğoynak’ sa q’alan baki!

Şoroxal hari t’e q’alina laft’i əfçit’unbaki!

Vi yaratmişi me göyə q’a

Vi kiin laxi me xaşa q’a muč’uliğo běğat’an,

Fikirezbsa ki, amdar hik’k’ale! Ama Hun p’urumal şot’o eyexun ten c’evksa!

İnsan şuva ki? Ama Hun p’urumal şot’ay fikirən zap’e!

Şot’o yaratmişat’an saycə göynul bakala angelxoxunen oq’a biq’i,

Şot’o taxt’an arśevk’i, kalaluğa iz kiyelen tadi.

Şot’o Vi yaratmişit’oğoy loxol kalon laxi,

Şot’ay kiin oq’ane bito:

Eğelxo, keçiyox, öküzxo,

Lap ə̌qnə heyvanxoval.

Göynul purk’ala q’uşurxo q’a dənizə bakala çəliyoxal,

Xene oq’a bakala k’ə bunesa bito.

Ay Həmişə Bakalo, ay beşi Q’ončux!

Vi kala s’i dirist’ oç̌ali ç̌oyel t’ap’esa!

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *