İçoğo düzgün hesabbi, t’iyə̌mint’oğoy loxol isə alaxun oq’a běğalt’oğoynak’ İsusen me məsəlinəne eçeri:

«Sa ği p’ə̌ tan afırıpseynak’ xramat’un baysa. Soğo farisey, t’iyə̌mino isə naloggirbal.
Fariseyen turel çurpi metəre afırıne: «Ay Buxačux, Va şükürezbsa ki, zu nə t’iyə̌mint’oğollarik’ amdarfǔq’k’al, haq’suz, q’ert’ay çuğoy loxol běğal tezu, nəəl ki me naloggirbalt’ullarik’. Şamat’e p’ə̌ kərəm ğuruxez efsa, ext’ala q’azanci vis’ paye sunt’uval tast’a».
Naloggirbal isə ə̌xil çurpi, sal iz bula alabi göynul běğesal tenebaksa. Saycə iz bel t’api nexe: «Ay Buxačux! Za günaxkərə gorox eki!»

İsə Zu və̌x nexzu: t’e farisey təə, naloggirbale Buxačuğoy piyes düzgün ak’eśi iz k’oya taśi. Şot’aynak’ ki, için içu ala biq’alo oq’a bakale, içu oq’a biq’alo isə ala».

(Luk’an śampi Mǔq Xavar 18:9-14)

1 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10