İsus lodk’inen p’urum göle me tərəf bakala q’ariluğa c’erit’uxun oşa İz bel gele amdare gireśi. Me vədə sinagogi kalat’oğoxun soğo, Yair s’iyen sa amdare hari. Şot’in İsusa ak’i Şot’ay turin oq’a bineti. Şot’o gele xoyinšp’i pine: «Bez xuyər elmoğoy loxole. Eki vi kulmoğo şot’ay loxol laxa ki, q’olaybaki yəşəyinşeq’an».

İsusal şot’oxun sagala taneśi. Şot’ay bač’anexun t’eq’ədər amdare eysay ki, Şot’o male manst’ay ç̌axç̌uxk’at’un. T’et’iya içust’a p’as’s’e usene ki, p’i taysuni azar bakala sa çuuxe buy. Şo cürbəcür doxt’urxone tarapey, şot’oğoy loxol iz bakalt’u laxeney, ama p’urumal şaat’ tene baksay. İz vəzyət taysun samalal pise baksay. Me çuğon İsusi barada ibakeney, şot’o görəl şot’in amdarxoy boşt’an c’ovaki bač’anexun taśi İsusi paltara lafedi. Şot’aynak’ ki, metəre fikirbsay: «Hik’k’al tene, Şot’ay paltara laft’ayiz q’olaybakoz». Hat’e saad şot’ay p’i taysun bot’ebaki, içinal hisebi ki, azaraxun q’olayebaki. İsusen isə avanebaki ki, İçuxun sa zore c’eri, amdarxoç fırıpi xavare haq’i: «Bez paltara laft’iyo şuvay?» Şagirdxon Şot’o coğabt’un tadi: «Amdarxoy kiyexun galk’ala tene. Me camaati boş Va şin lafst’una hetəre avabakes bakon?» Ama İsusi piin hələl mot’o bit’une qə̌věsay. Çuğon içu k’ə baksuna avaney. Şo iz q’ǐyexun t’ut’upsun hari İsusi turin oq’a biti bütümə Şot’o exlətebi. İsusenal şot’o pine: «Bez xuyər, vi věbaksunen va çark’esedi. Arxayin taki, eneyal azarayinşmabaka!»

İsusen hələ əyiteney, hame vədine sinagogi kalat’ay k’oyaxun amdarxo hari şot’o pit’un: «Vi xuyər p’ure. Ene məəlimə het’aynak’en narahatbsa?» Ama İsusen me əyitə fikir tene tadi. Şot’in sinagogi kalat’u pine: «Ma q’ǐba, təkc’ə věbaka!»

Şot’in P’yot’raxun, İak’ovaxun saal şot’ay viçi İoanaxun başq’a şuk’k’ala İz bač’anexun eysa tene barti. Şorox sinagogi kalat’ay k’oya p’ap’at’an İsusen hay-küy balxo q’a ost’aar ǒnek’alxone ak’i. İsus bona baśi şot’oğo pine: «Het’aynak’nan hay-küy bi ǒnene? Əyel p’uritene, hat’etər basek’e». Şot’oğon İsusi loxol axšumt’unpi. İsusen isə bütümə c’öş c’evk’it’uxun oşa əylin bava-nanaxun saal İçuxun harit’oğoxun sagala əyel bask’i galane baśi. İsusen əylin kiyexun biq’i şot’o pine: «T’alit’a k’um!» Mo «ay mis’ik’ xuyər, va nexzu: hayza!» upsune. Xuyərenal hat’e saad hayzeri tarapsane burqi. Şot’ay p’as’s’e yəşe buy. T’et’iya bakalorox mat mant’undi. İsusen şot’oğo tapşurebi ki, me barada şuk’k’alen maq’an avabaki, oşa isə əylə ukunq’at’un tadi pine.

(Mark’en śampi Mǔq Xavar 5:21-43)

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10