65-ci Ǐvel mə̌ğ 5,9-13:

Ay Buxačux, ay yax çark’est’ala Buxačux,
Hun heq’ədər zorba, heq’ədər düzgün baksunane ak’est’a Vi yax kul boxost’unen!
Dirist’ dünyəni, lap dənizxoy t’e ç̌oye bakalt’oğoynak’ umudi ganu Hun!

Oç̌alin q’ayğinan manst’a Hun,
Şot’o xe duği bərəkətlun bsa.
Buxačuğon xe duğala arxe ǰomo biq’teneğon,
Şot’ay běğala oç̌alen tadala bar bole bakon,
Axıri Hun Vi kiinen həzirbsa me oç̌ala!
Hunen sərnoğo xenen buybsa,
Ezbi ganxo ağalinen cugübi hamavarbsa.
Vi xeyir-bərəkətene göyünbaksa biti hər śil!
Beşi hər usen ext’ala baren
Vi heq’ədər kulqay baksunane ak’est’a,
Vi kul laft’ala hər ganen bolluğe eşt’a!
Běğa xam ganu göyün oyen,
Buruxmoğo mǔqluğen hetəre haq’e!
Q’oruğxo sürüğoy,
Dəroğo taxıli kiyexun ak’es tene baksa,
Bitot’ay ük’e qayesa, muz qaypi mə̌ğt’unne şot’oğon!

0 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
27 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
10 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
4 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
5 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
8 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10