Ay Q’ončux, za xaxalaxunen c’ovakest’i Hun,
İsə mone, bez ük’e bakalt’oğo anksa.
Bezi arśi-hayst’unan ava,
Bez fikirxon ə̌xiləxun k’ale Hun.
Zu yaq’ tağat’anal, bula laxi bask’at’anal anksa,
Bezi tura mani yaq’a ç̌axpsunan ava Hun.
Əyit bezi ǰomoxun hələ c’eğamin,
Hun bezi upsun çureğalt’oğo bitova avanu, ay Q’ončux,
Bezi hər tərəfən q’orişbsa Hun,
Vi sa kul bez loxole.
Məət’t’əlez manst’a zu Vi me hər şeyaxun xavar baksuna,
Bez q’amişakala şey tene mo.

Maya şo, t’e Vi Uruf nu bakala ga?
Mayaz t’it’es bakon ki zu Vi piyexun?
Göynuval lağayiz, Hun t’et’iyanu,
Oç̌alin oq’al bağayiz, Hun t’et’iyanu.
Lap çurensa purpi taśi běğ c’eğala gala arśaz,
Nəəl běğ batk’ala tərəf bakala ən ə̌xil dənizi t’e soğo ç̌oyel,
Vi kul p’urumal bez loxol bakale,
Vi kula bez loxolxun ten zap’k’al Hun.
Lap həysə «barta zülmət bayinq’unenq’an haq’layinşi bez bip’ t’ǒğə,
Barta işiğ nu bist’unen za c’ap’beq’an» uk’az,
P’urumal sa şey c’ap’ tene mandon Vaxun.
Şot’aynak’ ki, bayinq’un hik’k’al tene Vaynak’,
Ğenaxun ak’ala k’inək’en aksa Hun üşeyal.

Vi kiinen düzbi Hun za,
Hələ nanay tapane bakat’anen bez boş bakalt’oğoy hər sunt’u iz gala laxi.
Alxışezbsa zu Va bezi loxol běğat’an,
Şot’o görə ki, beyne p’aq’est’ala şey tene Vi za me cürə yaratmişbsun,
Vi nu ak’eśi əşur biq’sunaz q’amişaki zu tam.
Bezi hər ǔq’enan ak’i Hun
Şot’oğo nanay tapane,
Şuk’k’ali nu ak’ala gala
Başarağlu sa ust’a k’inək’
Soğo-soğo iz gala laxi za yaratmişat’an.
Zu hələ sa t’up’uli boyda bakat’ane ak’ey za Vi pulmoğon,
Zaynak’ bot’eśi ömüri ğimxone śameśey Vi girke boş
Hələ zu me dünyəne eğamin.

Vi fikirxo bez beyne p’aq’est’es tez baksa zu, ay Buxačux,
Şorox t’eq’ədər gelene ki!
Şot’oğo bǒq’ə̌lpi çark’ala şey tene,
Q’ume dənoğoxun gelene şorox!
Lap üşe-ğenal bǒq’ə̌lk’ayiz, axır butene şot’oğoy.

Ay Buxačux, bez ük’e boş běği şot’o ak’a,
Za xaxalaxun c’ovakest’i bez piin nep’a t’it’evk’ala fikirxo avabaka.
Běğa bezi mani yaq’en taysuna, za düzgün nu bakala yaq’a ma efa,
Barta Buxačuğon yaynak’ laxi həmişəluğ yaq’en tağaz zu.

(Ǐvel mə̌ğ 139:1-18, 23-24)

2 просмотров

Вам также может понравиться

Mark' 01
40 просмотров
Mark' 02
22 просмотров
Mark' 03
5 просмотров
Mark' 04
2 просмотров
Mark' 05
5 просмотров
Mark' 06
1 просмотров
Mark' 07
2 просмотров
Mark' 08
5 просмотров
Mark' 09
1 просмотров
Mark' 10
2 просмотров
Mark' 11
2 просмотров
Mark' 12
0 просмотров
Mark' 13
0 просмотров
Mark' 14
1 просмотров
Mark' 15
4 просмотров
Mark' 16
4 просмотров

Страница 1 из 10

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *